Tuesday, 8 January 2013


तोच चंद्रमा नभात


तोच चंद्रमा नभात
तीच चैत्रयामिनी
एकांती मजसमीप
तीच तुंहि कामिनी ! 

नीरवता ती तशीच
धुंद तेंच चांदणे
छायांनी रेखियले
चित्र तेच देखणे
जाईचा कुंज तोच
तीच गंधमोहिणी 
एकांती मजसमीप
तीच तुंहि कामिनी !

सारे जरि ते तसेच
धुंदि आज ती कुठे ?
मीहि तोच तीच तुंहि
प्रीति आज ती कुठे ?
ती न आर्तता उरांत
स्वप्न ते न लोचनी 
एकांती मजसमीप
तीच तुंहि कामिनी !

त्या पहिल्या प्रीतीच्या
आज लोपल्या खुणा
वाळल्या फुलांत व्यर्थ
गंध शोधतो पुन्हा
गीत ये न ते जुळून
भंगल्या सुरांतुनी 
एकांती मजसमीप
तीच तुंहि कामिनी !
                  _ शांन्ता ज. शेळके

No comments: