Tuesday, 8 January 2013


                             फुलात न्हाली पहाट ओली


                  फुलात न्हाली पहाट ओलीक्षितिजावरती चंद्र झुले

                  नभात भिजल्या केशरियाचे रंग फुलावर ओघळले

                  रंग फुलांवर ओघळतांना असे जुईला लदबदले

                  गालावरचे निळे गोंदणे पदराभवती घुटमळले

                 निळ्या तिच्या डोळ्यांत कथाई, कुणा कुणाच्या आठवणी

                 एक झोपडी साक्षीमधली करीत बसली साठवणी

                 अशी झोपडी बोलघेवडी पांथस्थाचा पाय अडे

                दाट जोंधळया रानामधला हुरडा पाहून भूल पडे

                 आज तिने कुठल्या सजणाला दूर नभातून बोलविले

                 भरात येउन नग्न शिरीरी उघड्यावरती भोग दिले

                 काचोळीची गाठ सावरीत हळू तयाला सांगितले

                 तिचिया पोटी पाचघडीचे लख्ख चांदणे अवघडले

                 फुलात न्हाली पहाट ओली,  कळीत केशर साकळते
                 गंधवतीच्या मनात राजस एक पाखरु भिरभिरते 
                                               _ ना.धो.महानोर

No comments: