Friday, 11 January 2013


                            या नभाने या भुईला दान द्यावे          


                                           या नभाने या भुईला दान द्यावे                                               
                                           आणि या मातीतून चैतन्य गावे
                                           कोणती पुण्ये अशी येती फळाला
                                           जोंधळ्याला चांदणे लगडून जावे

                                            या नभाने या भुईला दान द्यावे
                                            आणि माझ्या पापणीला पूर यावे
                                             पाहता सुगंध कांती सांडलेली
                                             पाखरांशी खेळ मी मांडून गावे

                                             गुंतलेले प्राण या रानात माझे
                                              फाटकी ही झोपडी काळीज माझे
                                              मी असा आनंदुन बेहोष होता
                                              शब्दगंधे तू मला वाहून घ्यावे
                                                                                         - ना. धों. महानोर

No comments: