Tuesday, 15 January 2013

                                  हसऱ्या डोळ्यात 


                                                   तिच्या हसऱ्या डोळ्यात 
                                                   दिसले ते काजळ. 

                                                   तिच्या बुजरया केसांत.
                                                   फसले ते वादळ. 

                                                   तिच्या मुक्या ओठावर 
                                                   भिरभिरला तो शब्द. 

                                                   तिच्या भोळ्या वक्षावर 
                                                   दरवळला तो गंध.
                        
                                                  तिच्या गंभीर हास्यात 
                                                  भिजले ते आर्त.

                                                  तिच्या खंबीर मिठीत 
                                                  जाणवला तो अर्थ.
                                                                               _ सदानंद रेगे 

No comments: